marți, 9 februarie 2010

Publicat in Acte oficiale

Statut District Rotary 2241 Romania si Republica Moldiva

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.044 afisari

1PREAMBUL:
In temeiul art. 37 din Constitutia Romaniei care consacra dreptul la libera asociere, CLUBURILE ROTARY, identificate in Anexa nr. 1 care face parte integrata din statutul autentificat sub nr. 1293/15. 03. 2002, in calitate de membri fondatori, au decis, la data de 15. 03. 2002, infiintarea asociatiei ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241.

In cuprinsul prezentului Statut, termenii si expresiile de mai jos, vor avea urmatorul inteles:

Rotary International: Organizatie neguvernamentala, apolitica, fara caracter religios, multiculturala, constituita la nivel international de profesionisti din toate ramurile, care pune la dispozitie servicii umanitare, incurajeaza standardele ridicate de etica si profesionalism in toate vocatiile, ajuta la construirea tolerantei si pacii in lume.

Proiect Rotary International: Activitate initiata/desfasurata de Rotary International sau de Asociatia Rotary International District 2241, avand ca obiect acte cu caracter umanitar, cultural, educational. Programe umanitare, programe de schimburi culturale si educationale, programe pentru tineret.

Dispozitiile Rotary International: Principii, Reguli, Decizii si Hotarari, emanand de la Rotary International, in acord cu scopul acesteia.

Guvernatorul Rotary International District 2241: Organ de administrare a Asociatiei, cu mandatat de 12 luni, incepand cu data de 01. 07 a fiecarui an calendaristic.

An rotarian : Perioada de timp de 12 (douasprezece) luni calendaristice, cuprinsa intre data de 1 iulie a unui an si data de 30 iunie a anului urmator.

Gestiunea financiara: Activitatea financiar-contabila a Asociatiei.

Membrii fondatori ai Asociatiei Rotary International District 2241: Clubul Rotary Brasov, Clubul Rotary Slatina, Clubul Rotary Sfantul Gheorghe, Clubul Rotary Alexandria, Clubul Rotary Sibiu, Clubul Rotary Bucuresti “Curtea Veche”, Clubul Rotary Craiova, Clubul Rotary Medias, Clubul Rotary Arad, Clubul Rotary Bistrita, Clubul Rotary Baia Mare, Clubul Rotary Cluj Napoca, Clubul Rotary Zalau, Clubul Rotary Lugoj, Clubul Rotary Bucuresti, Clubul Rotary Braila, Clubul Rotary Bucuresti “Atheneum”, Clubul Rotary Timisoara, Clubul Rotary Valea Prahovei, Clubul Rotary Bucuresti Continental, Clubul Rotary Ploiesti, Clubul Rotary Targu Mures, Clubul Rotary Constanta, Clubul Rotary Chisinau, Clubul Rotary Rm. Valcea.

Membri ai Asociatiei Rotary International District 2241:

Oricare Club Rotary devenit membru al Asociatiei Rotary International District 2241, in conformitate cu prevederile statutului Asociatiei Rotary International District 2241 si cu prevederile Rotary International, in afara membrilor fondatori.

Conferinta Districtuala: Adunarea generala a Asociatiei Rotary International District 2241

District 2241: Romania si Republica Moldova – Zona 14

CAPITOLUL I: DENUMIRE, NATURA JURIDICA. SEDIU. DURATA

Art.1.1. Denumirea Asociatiei este Rotary International District 2241. Asociatia este persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, fara caracter religios.

1.2. Asociatia Rotary International District 2241 respecta regulile si hotararile Rotary International, atata timp cat nu contravin legilor Romaniei.

Art.2. Denumirea Rotary District 2241 sau varianta prescurtata, District 2241, va fi inscrisa in toate documentele emise de Asociatie la care se adauga adresa sediului, precum si , dupa caz, codul fiscal si codul bancar.

Art.3. Sediul Asociatiei Rotary International District 2241 este in Bucuresti, str. Anastase Simu, nr. 6, sc. A, ap. 15, Sector1.

Sediul va putea fi schimbat prin hotararea Comitetului Districtual, sau prin decizia persoanei imputernicite de acesta.

Art.4. Durata de functionare a Asociatiei Rotary International District – 2241 este nedeterminata.

CAPITOLUL II: SCOPUL ASOCIATIEI

Art.5. Scopul Asociatiei Rotary International – District 2241 este coordonarea si directionarea generala a activitatii Cluburilor Rotary membre ale Asociatiei si sustinerea acestora in demersurile lor de a participa la proiectele Rotary International

CAPITOLUL III: MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 6.1. Membrii ai Asociatiei Rotary International – District 2241 sunt numai CLUBURILE ROTARY, constituite conform prevederilor regulamentului Rotary International si care au calitatea de membri fondatori si membri ai Asociatiei Rotary International – District 2241
6.2. Cluburile constituite conform prevederilor art. 6.1. , se vor inregistra la Judecatorie in prevedere cu legii romane.

Art. 7. Pot dobindi calitatea de membrii ai Asociatiei Rotary International District 2241 Cluburile Rotary care indeplinesc conditiile prevazute in art. 6. 1 si 6. 2 din prezentul statut.

Art. 8. Membrii Asociatiei Rotary International District 2241au urmatoarele drepturi:

 • sa participe activ si sa contribuie la desfasurarea activitatii si la realizarea scopului pentru care s-a creeat Asociatia;
 • sa participe la Conferinta Districtuala;
 • sa voteze in cadrul Conferintei Districtuale;
 • sa-si desemneze reprezentantii in conformitate cu prevederile Rotary International

Art. 9. Membrii Asociatiei Rotary International – District 2241 au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte statutul Asociatiei, precum si dispozitiile Rotary International;
 • sa participe activ si sa contribuie la desfasurarea activitatii si realizarea scopului pentru care s-a creeat Asociatia;
 • sa plateasca la scadenta cotizatia stabilita la Conferinta Districtuala si alte obligatii financiare angajate de Districtul 2241 si aprobate de Comitetul Districtual. ;
 • sa participe la Conferinta Districtuala
 • sa comunice Comitetului Districtual, datela privind evidenta rotariana in conformitate cu prevederile Rotary International.

Art. 10. Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

 • cand sunt incalcate prevederile statutului Asociatiei si Dispozitiile Rotary International;
 • cand Cluburile Rotary membre ale Asociatiei se dizolva;
 • cand Cluburile Rotary membre ale Asociatiei pierd calitatea de membre ale Rotary International;

Art. 11.1. Calitatea de membru al Asociatiei se suspenda cand un club Rotary nu achita cotizatia pe unul din semestrele unui an rotarian.

11.2. Suspendarea este dispusa de Comitetul Districtual si produce efecte pana la data achitarii restantei semestriale.
11.3. In situatia in care clubul membru nu achita restanta in semestrul urmator celui in care s-a acumulat debitul, cazul se va prezenta la Conferinta Districtuala in vederea aplicarii prevederilor art. 10, lit. d.
Art. 12. 1;12. 2 si Art. 13 au fost eliminate.

CAPITOLUL IV: PATRIMONIUL ASOCIATIEI SI RESURSELE

PATRIMONIALE.

Art. 14. Patrimoniul Asociatiei Rotary International – District 2241 se compune din bunuri mobile si imbile, mijloace banesti, titluri de valoare, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut si ale actului de constituire, in conditiile legii. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 12 500 000 lei, varsat integral in numerar, constituit prin contributia egala a Cluburilor Rotary, membre fondatoare.
Art. 15. Resursele patrimoniale ale asociatiei sunt urmatoarele:

 • cotizatiile membrilor;
 • dobanzile si dividentele rezultate prin plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;
 • dividentele societatilor comerciale infiintate de asociatie, sau la care aceasta participa;
 • venituri realizate din activitati economice directe;
 • donatii, sponsorizari sau legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat sau/si de la bugetele locale;
 • contravaloarea serviciilor, cursurilor, taxelor de participare la manifestari in spiritul scopului asociatiei , organizate de acestea sau in general, orice alte actiuni organizate in conformitate cu scopul sau;
 • alte venituri prevazute de lege;

Art. 16. Donatiile sau legatele cu sarcina pot fi acceptate numai daca sarcina ce afecteaza donatia/legatul este in concordanta cu scopul asociatiei si daca au fost acceptate de Comitetul Districtual.

CAPITOLUL V – STRUCTURA . ORGANIZARE.

Art. 17.1. Adunarea Generala a Asociatiei Rotary International District 2241 este alcatuita din totalitatea membrilor Asociatiei si poarta denumirea de Conferinta Districtuala.
17.2. Conferinta Districtuala se intruneste o data pe an, de regula in ultimul semestru al anului rotarian.
17.3. Conferinta Districtuala este legal intrunita in prezenta a jumatate plus 1 din numarul membrilor Asociatiei .
Art. 18. Atributiile Conferintei Districtuale:

 • aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul rotarian in curs, pe baza raportului cenzorului si a raportului Comitetului Districtual din anul rotarian la care se refera executia bugetara;
 • modificarea actului constitutiv si al statutului;
 • cooptarea de noi membri;
 • dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

Art. 19.1. Conducerea operativa si administrarea Asociatiei este realizata de Comitetul Districtual, pentru un mandata de 1 an rotarian.

19.2. Comitetul districtual reprezinta echivalentul termenului legal de Consiliu Director al Asociatiei.

19.3. Comitetul Districtual este condus de Guvernatorul in exercitiu avand calitatea de Presedinte al acestuia.

19.4. Comitetul Districtual este alcatuit din Presedintele acestuia – Guvernatorul in exercitiu, un numar suficient de Asistenti ai Guvernatorului, nominalizati de catre Guvernatorul in exercitiu, pentru durata mandatului sau, Secretarul Districtului, Trezorierul Districtului, Guvernatorul Ales, DR Rotaract, Presedintele Fundatiei Rotary District 2241, reprezentanta Innerwheel.

19.5. Guvernatorii asistenti pot indeplini aceasta functie, maxim 3 legislaturi (3 ani rotarieni).
19.6. Atributiile Asistentilor Guvernatorului sunt stabilite de Manualul de Procedura al Rotary international.

19.7. Guvernator asistent poate fi numit un membru rotary-persoana fizica care la data numirii in aceasta functie indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este membru activ al unui club Rotary, membru al Asociatiei Rotary International District 2241

b) a indeplinit, pana la data numirii in functie, un mandat de presedinte la unul din Cluburile Rotary, membre ale Asociatiei Rotary International District 2241.

c) are o activitate rotariana recunoscuta la nivelul Districtului si o buna reputatie sociala
d) prezinta disponibilitate pentru indeplinirea functiei de Guvernator asistent si accepta numirea sa ca atare.

19.8. Presedintele Fundatiei Rotary International District 2241 este ales dintre fostii guvernatori ai Districtului, pentru o perioada de trei ani ani. Alegerea se face de catre comitetul constituit din fostii guvernatori ai Districtului 2241.

19.9. Presedintele Fundatiei Rotary District 2241 stabileste membrii Comitetului Fundatiei Rotary District 2241.

Art. 20. Comitetul Districtual se reuneste la initiativa Guvernatorului Districtului 2241in exercitiu, si functioneaza conform dispozitiilor Rotary International.

Art. 21.1. Comitetul Districtual este legal intrunit in prezenta a jumatate plus 1 din numarul membrilor acestuia si hotararile comitetului sunt adoptate, in mod valabil, prin votul majoritatii membrilor prezenti.

21.2. Guvernatorul Rotary International District 2241 in exercitiu are drept de veto si vot decisiv in caz de paritate de voturi.

Art. 22. Atributiile Comitetului Districtual:

a) asigura conducerea operativa a activitatii Asociatiei Rotary International District 2241 sub controlul Guvernatorului in exercitiu;

b) prezinta la conferinta Districtuala: – raportul privind activitatea desfasurata;
c) incheie acte juridice de conservare si administrare in numele si pe seama asociatiei in vederea realizarii scopurilui acsteia, prin persoana Guvernatorului in exercitiu;
d) incheie acte juridice de dispozitie in limita a din patrimoniul Asociatiei, prin persoana

Guvernatorului in exercitiu;

e) executa bugetul de venituri si cheltuieli a asociatiei;

f) decide schimbarea sediului asociatiei;

g) stabilirea si realizarea programelor asociatiei;

h) avizeaza si controleaza programele Fundatiei Rotary-District 2241, fundatie infiintata de Asociatiei Rotary International District 2241;

i) numeste si revoca cenzorul extern al Fundatiei Rotary – District 2241, fundatie infiintata de Asociatia Rotary International District 2241

j) stabilirea contributiilor Asociatiei si modului de acordare a acestora in vederea indeplinirii scopului Fundatiei Rotary District 2241, prin alocarea resurselor necesare realizarii programelor avizate potrivit lit.

k), in limita permisa de statut;

l) infiintarea de societati comerciale sau participarea la capitalul social al acestora.

Art. 23.1. Secretarul si Trezorierul Asociatiei Rotary International District 2241 sunt membrii ai Comitetului Districtual.

23.2. Secretarul si Trezorierul Asociatiei Rotary International District 2241dau raport asupra activitatii lor, Guvernatorului in exercitiu.

Art. 24. Secretarul Asociatiei Rotary International District 2241 are urmatoarele atributii:

a) tine corespondenta intre cluburile membre ale Asociatiei si organele de conducere ale Asociatiei sau Rotary International; b) il informeaza pe Guvernatorul in exercitiu cu privire la corespondenta purtata cu cluburile membre ale Asociatiei sau Rotary International; c) asigura difuzarea scrisorii lunare a Guvernatorului in exercitiu; d) asigura distribuirea catre cluburile membre ale Asociatiei a materialelor informative primite de la Rotary International;
e) faciliteaza comunicarea cu Rotary International si intre cluburile membre ale Asociatiei, Comitetul Districtual si Guvernatorul in exercitiu;

f) tine evidenta cluburilor membre ale Asociatiei Rotary International District 2241;
g) este responsabil cu comunicarile la termenele solicitate de Rotary International.
h) inainteaza convocarile pentru sedintele Comitetului Districtual si materialele ce vor fi luate in discutie in cadrul acestora.

Art. 25. Trezorierul Asociatiei Rotary International District 2241 are urmatoarele atributii:

a) intocmeste evidentele fiscale ale Asociatiei Rotary International District 2241
b) tine evidentele achitarii cotizatiilor cluburilor membre ale Asociatiei Rotary International District 2241 catre Asociatiei Rotary International District 2241;

c) il informeaza lunar pe Guvernatorul in exercitiu cu privire la plata cotizatiilor cluburilor membre ale Asociatiei si cu privire la celelalte venituri ale Asociatiei Rotary International District 2241;

d) tine evidentele cheltuielilor Asociatiei Rotary International District 2241;

e) comunica cenzorului documentele necesare intocmirii raportului acestuia;

f) tine evidenta contabila si intocmeste actele contabile ale Asociatiei Rotary International District 2241.

g) intocmeste toate actele contabile conform legislatiei romane.

Art. 26.1. Membrii Comitetului Districtual nu sunt renumerati pntru functia pe care o exercita in cadrul Asociatiei.

26.2. Au dreptul ca, in limita disponibilitatilor bugetare ale Asociatiei, sa li se ramburseze, total sau partial, cheltuielile efectuate in cadrul activitatii desfasurate conform mandatului primit de la Guvernatorul in exercitiu, cu conditia ca respectivele activitati si cheltuieli sa le fi fost anterior aprobate in scris de catre Guvernatorul in exercitiu.

26.3. Comitetul Districtual constituie �Consiliul de Onoare al Districtului 2241�, format din 7-10 rotarieni cu vechime de minim 10 ani in Rotary, recunoscuti pentru probitatea morala si experienta de viata, care are rolul de a analiza abaterile rotarienilor de la prevederile Statutului Districtului 2241, de la Codul de Procedura al Rotary International si de la normele unanim acceptate de moralitate si corectitudine .

26.4. Consiliul de Onoare se intruneste de cite ori este nevoie, iau in analiza cazurile semnalate in District de abateri si informeaza Comitetul Districtual asupra rezultatului, precum si propunerile rezolvare sau de sanctionare, atunci cind este cazul, care sa fie aprobate de Conferinta Districtuala.

Art. 27. Guvernatorul in exercitiu reprezinta in plan intern si international Districtul 2241, in toata perioada mandatului sau.
Art. 28. Drepturile si indatoririle Guvernatorului in exercitiu:

a) numeste sau inlocuieste printr-o decizie pe Guvernatorii asistenti, pe Trezorierul si pe Secretarul Asociatiei Rotary International District 2241.

b) angajeaza Asociatia Rotary International District 2241 in relatiile cu tertii prin semnatura sa
c) are obligatia de a vizita in timpul mandatului sau toate Cluburile Rotary din District.
d) are obligatia sa verifice si sa indrume activitatea rotariana

e) are obligatia sa comunice cu membrii Asociatiei prin scrisoarea lunara a Guvernatorului
f) indeplineste formalitatile privitoare la infiintarea de noi cluburi, conform prevederilor Regulamentului Rotary International

g) participa la sedintele Comitetului Districtual, sedinte pe care le conduce
h) este garantul respectarii tuturor reglementarilor conform Manualului de Procedura al Rotary International
i) Asociatia District 2241, prin Guvernatorul in functie, are obligatia de a asigura fondurile angajate fata de Rotary International, prin Fundatia Rotary District 2241.

Art. 29. Guvernatorului in exercitiu i se ramburseaza toate cheltuielile de deplasare cu ocazia vizitelor la Cluburile rotary membre ale Asociatiei si cu ocazia participarii la manifestarile internationale Rotary.

Art. 30.1. Guvernatorul Rotary International District 2241 este membru rotarian activ, persoana fizica.
30.2. Nominalizarea in aceasta functie este facuta de un Comitet format din ultimii 5 fosti Guvernatori ai Districtului 2241, in masura in care, unii din acestia nu sunt in masura sa-si indeplineasca aceasta obligatie, Guvernatorul in exercitiu numeste in completare alti membrii, iar confirmarea in functie se face conform cu prevederile Regulamentului Rotary International.
30.3. Mandatul Guvernatorului este de 1 an rotarian si incepe la data de 01. 07. a fiecarui an calendaristic.
30.4. Poate fi nominalizat la functia de Guvernator al Districtului 2241, numai un membru rotary – persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie membru rotary – persoana fizica – cu o buna pozitie in club sau in district si cu o activitate rotariana recunascuta la nivelul Districtului.

b) sa fie un membru activ intr-un club functional care nu are datorii financiare fata de Rotary International sau fata de District la incheierea anului care precede pe acela in care rotarianul este nominalizat pentru functia de Guvernator.

c) sa fi indeplinit, pana la data nominalizarii in functie, un mandat intreg de presedinte la unul din Cluburile Rotary, membre ale Asociatiei Rotary International District 2241,

d) sa demonstreze dorinta, angajamentul si abilitatea de a indeplini indatoririle si responsabilitatile functiei de Guvernator.

e) sa aiba o vechime ca membru rotary de cel putin 7 ani impliniti in anul care precede pe acela in care rotarianul este nominalizat la functia de Guvernator.

30.5. Functia de guvernator poate fi exercitata numai o singura data de catre un membru rotary;

30.6. In fiecare an rotarian, pina la data de 10 noiembrie, in primul semestru, cluburile din District comunica Secretarului Districtului propunerile pentru nominalizarea noului Guvernator, iar acesta comunica propunerile Comitetului de Nominalizare, format din ultimii 5 fosti Guvernatori ai Districtului, care va nominaliza o persoana pentru functia de Guvernator pina cel mai tirziu in 30 noiembrie. Nominalizarea va fi adusa la cunostinta membrilor Asociatiei de catre Guvernatorul in exercitiu prin scrisoarea lunara pe care acesta este obligat sa o adreseze membrilor Asociatiei.

30.7. Nominalizarii Guvernatorului ales pentru anul rotarian urmator, ii poate fi opusa o contra-candidatura, in termen de 15 de zile de la data la care a fost facuta publica nominalizarea Guvernatorului ales.

30.8. Contra-candidatura trebuie sa fie sustinuta de cel putin 10% din numarul Cluburilor Rotary din District, dar nu mai putin de 5 cluburi (cind numarul acestora este mai mic de 50).

30.9. In cazul indeplinirii conditiilor art. 30. 8. , contra – candidatura, impreuna cu persoana numita de Comitetul de Nominalizari, vor fi supuse votului prin posta ( by mail) cluburilor din Districtul 2241, de catre Guvernatorul in exercitiu, iar persoana care intruneste majoritatea voturilor este declarata Guvernator Nominalizat, rezultatul votului fiind comunicat cluburilor din District.

30.10. Numele Guvernatorului nominalizat va fi comunicat la Rotary International de catre Guvernatorul in exercitiu.

30.11. Guvernatorul nominalizat este obligat sa participe la trainingurile profesionale organizate de Rotary International pentru Guvernatorii alesi inainte de inceperea mandatului acestora.

CAPITOLUL VI – EXERCITIUL ECONOMICO- FINANCIAR

Art. 31.1. Exercitiul financiar al Asociatiei incepe odata cu anul rotarian si se incheie la sfarsitul anului rotarian.

31.2. In vederea respectarii legislatiei romane aplicabile in materie, Asociatia va tine toate evidentele contabile cerute de lege pentru asociatii si fundatii va face toate raporturile legale la termenele prevazute de lege, indiferent de datele de incepere sau sfarsit ale anului rotarian.

Art. 32.1. Exercitiul financiar al Fundatiei Rotary-District 2241, fundatie infiintata de Asociatia Rotary International District 2241 incepe o data cu anul rotarian si se incheie la sfarsitul anului rotarian.

32.2. In vederea respectarii legislatiei romane aplicabile in materie, Fundatia va tine toate evidentele contabile cerute de lege pentru asociatii si fundatii va face toate raporturile legale la termenele prevazute de lege, indiferent de datele de incepere sau sfarsit ale anului rotarian.

Art. 33. Asociatia va intocmi, semestrial, balanta contabila si va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu legile romane care reglementeaza organizarea si conducerea contabilitatii la organizatiile non-profit.

Art. 34. In cazul in care, la incheierea unui exercitiu financiar, veniturile vor depasi cheltuielile, diferenta va fi reportata urmatorului an financiar.

Art. 35. La inceputul fiecarui an rotarian, Guvernatorul Rotary International District 2241 va comunica Cluburilor Rotary, membre ale Asociatiei, printr-o scrisoare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul rotarian respectiv si toate obligatiile financiare stabilite de Comitetul Districtual pentru fiecare club in parte, proportional cu numarul de membrii declarati la Rotary International in raportul semianual.

Art. 36. Cotizatia va fi achitata semestrial, prin transfer bancar, la termenele stabilite de Rotary International.

Art. 37. Documentele financiare ale asociatiei vor purta semnatuara Guvernatorului Rotary International District 2241 si a trezorierului.

CAPITOLUL VII – CONTROLUL FINANCIAR

Art. 38.1. Controlul financiar intern al Asociatiei Rotary International District 2241, va fi asigurat de un cenzor avand calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, avand atributiile prevazute in statut, completate cu prevederile legislatiei in vigoare.
38.2. Cenzorul este numit de catre Guvernatorul in exercitiu pentru un mandat egal cu mandatul Comitetului Districtual.

Art. 39. Atributiile cenzorului intern:

a) verifica activitatea financiar – contabila a Asociatiei, precum si modul de gestionare a patrimoniului acesteia;

b) verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si programele adoptate;

c) intocmeste rapoarte si le prezinta Comitetului Districtual si Conferintei Districtuale
d) prezinta Comitetului Districtual, in primele 15 zile ale anului rotarian, raportul referitor la bugetul de venituri si cheltuieli si la balanta semestriala;
e) prezinta Comitetului Districtual, in termen de 15 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire situatia financiara anuala a asociatiei, pentru exercitiul financiar incheiat;

f) participa la sedintele Conferintei Districtuale si ale Comitetului Districtual, fara drept de vot.

Art. 40. Asociatia Rotary International District 2241 poate contracta din partea unei firme specializate, anual sau ori de cate ori este cazul, un audit financiar-conabil, inclusiv pentru certificarea situatiei financiare.

Art. 41. Gestiunea financiara este tinuta de personalul calificat in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, si poate fi controlata de cenzori, in conformitate cu prezentul statut.

Art. 42. Asociatia isi poate deschide conturi bancare in tara si/sau strainatate – in lei si/sau valuta – in conditiile legii.

CAPITOLUL VIII – DEZVOLTARE. LICHIDARE

Art. 43. Asociatia se dizolva de drept in urmatoarele cazuri:

a) scopul pentru care a fost constituita s-a realizat, sau este imposibil de realizat, daca in termen de 3 luni de la constatarea acestui lucru nu se stabileste schimbarea acestui scop
b) imposibilitatea intrunirii Conferintei Districtuale, sau a Comitetului Districtual, in conditiile prezentului statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Conferinta Districtuala sau Comitetul Districtual trebuia intrunit.
c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni

Art. 44. Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca in urmatoarele cazuri:

a) cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
c) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit sau decat cel schimbat conf. Art. 40. lit. a), din prezentul statut

d) cand asociatia a devenit insolvabila

Art. 45. Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Conferintei Districtuale

Art. 46. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase prin lichidare se vor transmite catre Cluburile Rotary, membre ale Asociatiei, proportional cu cuantumul cotizatiei aferente anului rotarian in care se face lichidarea, achitate pana la data lichidarii, cu exceptia faptului cand legea prevede ca bunurile ramase in urma lichidarii vor fi preluate de catre stat.

CAPITOLUL IX – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 47. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si cu dispozitiile Rotary International care nu contravin regulilor de ordine publica in vigoare, in Romania, si de Regulamentul de Organizare si Functionare a Districtului 2241.
Art. 48.1. Modificarile actelor statutare ale Asociatiei Rotary International District 2241 se face prin acte aditionale semnate de toate cluburile membre ale Asociatiei, reprezentate de Presedintii acestora, in exercitiu la data semnarii actului aditional, sau de o persoana mandatata cu o procura speciala de catre acestia, in vederea semnarii actului aditional.

48. 2 Guvernatorul in functie este mandatat sa intocmeasca acte aditionale pentru primirea de noi cluburi, intre doua Conferinte Districtuale consecutive.

48.3. Actul aditional va fi intocmit in forma autentificata in fata notarului public.

Statutul Asociatiei Rotary International District 2241, modificat potrivit hotararii de la punctul I, II, si III intra in vigoare de la data inscrierii acestuia in registrul asociatiilor si fundatiilor, vechiul document statutar modificat incetandu-si efectele la aceeasi data.
Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, in temeiul art. 33, alin. 3, din OG 26/2000, modificata, Adunarea Generala a Asociatiei Rotary International District 2241, imputerniceste pe domnul Mircea Parvu care va indeplini personal sau prin mandatar, procedurile prevazute de lege in fata Biroului Notarului Public si in fata Judecatoriei competente.

==================================

IMPORTANT: Se poate vizualiza acest document si in varianta PDF, daca dati click  AICI sau daca copiati urmatorul link in browserul dumneavoastra de Internet:

https://www.rotarybvp.ro/wp-content/uploads/pdf/statut-rotary.pdf

ATENTIE: Daca nu aveti instalata pe calculatorul d-voastra aplicatia Adobe Acrobat puteti vizualiza raportul in conditii optime dor prin instalarea acestui plugin care este distribuit in mod gratuit de catre Adobe si poate fi descarcat de AICIhttp://get.adobe.com/reader/

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.044 afisari
Publicitate
RAPORT DE ANALIZA Piata Imobiliara

Ce parere ai?