luni, 8 februarie 2010

Publicat in Acte oficiale

Regulament general de functionare al Cluburilor Rotary

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.795 afisari

rotary24-inch

Definiţii:

1. Board:Comitetul de Directori ai acestui club.
2. Director:Membru al Comitetului de Directori.
3. Membru:Membru al acestui club, altul decât membru de onoare.
4. RI:Rotary Internaţional.
5. An rotarian: Perioada de 12 luni care începe la 1 Iulie.

6. The Sergeant-at-arms: Membru,serveşte ca ofiţer de protocol şi respectarea regulamentelor.

Articolul 1- Comitetul de Directori

1a.Conducerea executivă a clubului este asigurată de Comitetul de Directori format din:

* Presedintele în exercitiu al Clubului;
* Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei ptr. Acţiuni Internaţionale;
* Presedintele ales – preşedinte al Comisiei ptr. Acţiune Internă;
* Presedintele anterior;
* Secretar;
* Trezorier;
* Preşedinele Comisiei ptr. Acţiuni de interes Public şi Profesional;
* Preşedintele Comisiei pentru Proiecte şi Matching Grant-uri.

1b. Sergeant-at-arms este ofiţer al clubului,ales de Comitetul de Directori dintre membrii clubului,în săptămâna următoare alegerii conducerii executive.

1c. Comitetul pentru Nominalizări este format din ultimii 5(7) preşedinţi ai clubului şi este convocat de preşedintele în exerciţiu în perioada 15-25 noiembrie.

Articolul 2 – Alegerea Directorilor

2a. Comitetul pentru Nominalizări va pregăti pentru adunarea anuală lista persoanelor propuse pe funcţii pentru alegerea în Comitetul de Directori care intră în atribuţii de la 1Iulie precum şi nominalizarea pen tru succesorul preşedintelui ales.

2b. În cadrul adunării anuale a clubului,care va avea loc până la 31 decembrie,se va realiza supunerea la vot a listei de propuneri pe funcţii  prezentat de Co-mitetul pentru Nominalizări.În cadrul aceleiaşi adu-nări anuale va fi prezentată nominalizarea succeso-rului preşedintelui ales.

2c. Persoanele astfel alese împreună cu preşedintele care îşi termină mandatul alcătuiesc Comitetul-ales de Directori.

2d. Orice funcţie vacantă în Comitetul de Directori va fi preluată prin activitate de ceilalţi Directori.

2e. Orice funcţie vacantă în Comitetul-ales va fi preluată prin activitate de ceilalţi Directori-aleşi.

2f. Comitetul-ales al clubului se va reuni în prima săptămână din ianuarie şi va alege dintre membrii clubului pentru funcţia de Sergeant-at-arms.

2g. Calităţile de care are nevoie un membru al clu-bului ROTARY pentru a fi Preşedinte, sunt:

* Flexibilitate;
* Toleranţă;
* Să împărtăşească răspunde-rea,fiind pregătit să o împartă cu celelalte persoane din  conducerea clubului;
* Să se impună prin autori-tate spirituală;
* Să fie conciliator;
* Să fie prietenos şi înţelegător;
* Să fie creator;
* Să păstreze un echilibru de forţe;
* Să stimuleze iniţiativele membrilor din di-feritele Comisii;
* Să reprezinte o sursă de încurajare şi de motivare.

Articolul 3 – Obligaţiile Comitetului şi ale Ofiţerilor

3a. Comitetul de Directori al clubului este obligat ca în cadrul ultimei întruniri din trimestru să analizeze starea organizatorică a membrilor clubului în func-ţie de îndeplinirea următoarelor obligaţii statutare:

– prezenţa minim 60% pe total conform regle-mentărilor Rotary Int’l dar nu mai puţin de 25% prezenţă la întâlnirile săptămânale;

– plata cotizaţiei 100% trimestrial;

– activitatea în cel puţin o comisie.

În baza analizei Comitetul de Directori va transmite membrilor în culpă scrisoarea de avertizare şi va a-duce la cunoştinţa clubului,în prima întrunire din tri mestrul următor,lista membrilor care au fost averti-zaţi.Concomitent va supune aprobării membrilor clu bului propunerile nominale de excludere a membri- lor cu două scrisori de avertizare consecutive pre- cum şi a membrilor care sunt sub baremul de 25% la toate cele trei obligaţii luate în analiză.

3b. Preşedinte.Este obligaţia preşedintelui de a or-ganiza şi prezida întrunirile săptămânale ale clubu-lui şi cele lunare ale Comitetului de Directori pre-cum şi:

convoacă în perioada 15-25 noiembrie Comi-tetul de Nominalizări:

în luna ianuarie prezintă clubului analiza acti-vităţii Comisiilor pe semestrul trecut;

–     în luna iunie întocmeste un raport detaliat asu pra situatiei Clubului, înainte de expirarea manda-tului .

3c. Preşedinte-ales.Stabileşte împreună cu Comite tul-ales şi prezintă până la 15 mai Programul ptr. noul an rotarian şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.

Pe întreaga perioadă cât este pe această funcţie or-ganizează şi conduce Comisia ptr. Acţiuni Interne.

3d. Vicepreşedinte. Este obligaţia vicepreşedintelui de a organiza şi prezida întrunirile săptămânale ale clubului şi cele lunare ale Comitetului de Directori

în absenţa preşedintelui. Pe întreaga perioadă cât este pe această funcţie organizează şi conduce Comisia ptr. Acţiuni Internaţionale.

3e. Secretar. Îi revin îndatoririle mentionate în Manualul Secretarului.

3f. Trezorier. Obligatiile Trezorierului sunt:

* Gestionează toate fondurile clubului;
* Colecteazã toate cotizaţiile şi taxele aferente membrilor clubului;
* Întocmeşte şi avizează contractele de sponso-rizare;
* Urmăreşte derularea contractelor de sponsori-zare din punct de vedere financiar;
* Urmăreşte derularea contractelor de Matching Grant din punct de vedere financiar;
* Întocmeşte/avizeazã deconturile rezultate în ur-ma activităţilor clubului;
* Asigură interfaţa cu Băncile.
* Înainte de retragerea din funcţie, Trezorierul va pre-da noului Trezorier sau Preşedintelui, toate fonduri-le, registrele de evidenţă sau orice proprietate a clu-bului.

3g. Sergeant-at-arms. Îndeplineste sarcinile care îi revin în funcţia pe care o deţine şi cele primite din partea preşedintelui sau a Comitetului.

Articolul 4 – Întrunirile clubului

4a. Întrunirea anuală. Se va ţine o întrunire anualã a clubului în luna decembrie în cadrul căreia se vor aproba prin vot nominalizările pentru Preşedintele şi Comitetul de Directori pentru anul Rotarian urmă tor şi va fi prezentat preşedintele-nominalizat.

4b. Întrunirea semi-anuală.Întrunirile semianuale ale clubului se vor ţine în ultima săptămână a lunii ianuarie şi în ultima săptămână a lunii iunie.

4c. Întrunirile săptămânale. Clubul se va aduna cu regularitate o dată pe săptămână în ziua de joi  la ora 17.00, în locaţia aleasa in prealabil.

În caz de urgenţă sau pentru motive serioase,Comi-tetul va putea schimba ziua în cursul aceleiaşi săptă-mâni,ora şi ziua obişnuitã a reuniunii sau locul pen-tru întîlnirea sãptamânalã sau sã suprime întîlnirea în caz cã aceasta se suprapune unei sãrbãtori lega-le,în caz de deces al unui membru al Clubului,etc…

4d. Quorum. Întrunirea săptămânală a clubului se poate ţine dacă sunt prezenţi minim 1/3 din membrii clubului.

4e. Prezenţa. Toţi membrii, exceptând membrii de onoare sau membrii scuzaţi conform articolului 8, secţiunile 3 şi 4 din Statutul standard al clubului, trebuie sã fie cu statut de prezent sau absent, şi pre-zenţa poate fi acceptată în cazul participării la cel puţin 60% din timpul alocat întrunirii săptămânale sau în cazurile prevăzute în Statutul  standard, art.8, secţ.1 şi 2.

4f. Întrunirile Comitetului. Întrunirile regulate ale Comitetului vor avea loc o dată pe lună la locul şi ora anunţată de preşedinte.Majoritatea simplă a di-rectorilor constituie quorum ptr. întrunirea Comite-tului.

Articolul 5 – Taxe şi Cotizaţii

5a. Valoarea taxei de admitere în Clubul ROTARY ….. este de ……USD si se achitã înaintea ceremoniei de admitere.

5b.Valoarea cotizaţiei lunare,din care se achită coti-zaţia către Rotary International,Districtul Romania -Moldova 2241,Fundaţia Rotary International Roma-nia,revista The Rotarian,Council on Legislation este (începând cu 01.09.2005) de 30 USD.

5c. În cazul participării Clubului la o acţiune inter-naţională de schimb de tineri,membrii clubului vor suporta costurile aferente stagiului acestuia(ora), în teritoriul Clubului.

Articolul 6 – Metoda de Votare

6a. Toate actiunile Clubului ROTARY Braşov se vor vota deschis, “viva voce”, exceptând alegerea Comitetului de Directori, care se va desfãşura prin vot confidential.

Articolul 7 – Comisiile clubului

7a. În cadrul Clubului ROTARY  vor  activa următoarele Comisii:

Comisia pentru Actiune Internã cu:

* Subcomisia de creştere a prezenţei
* Subcomisia de clasificare,primiri şi dezvoltare numericã
* Subcomisia pentru crearea şi menţinerea cluburilot ROTARACT şi INTERACT
* Subcomisia programe de activitãţi şi protocol
* Subcomisia de informare rotarianã, Bule-tinul clubului& paginã Internet şi legãtura cu mass media

Comisia ptr. Actiuni de Interes Public şi Profesional cu urmãtoarele subcomisii:

* Subcomisia de dezvoltare umanã şi de dezvoltare comunitarã& protecţia me-diului
* Subcomisia pentru parteneriat şi promovarea acţiunilor pe linie profesionalã şi sensibilizare profesionalã

Comisia pentru Actiuni Internationale cu urmãtoarele subcomisii:

* Subcomisia ptr. proiecte internaţionale privind tineretul
* Subcomisia ptr. acţiuni de interes public internaţional
* Subcomisia ptr. Fundaţia Rotary şi programul PolioPlus
* Comisia pentru Proiecte şi Matching Grant cu urmãtoarele subcomisii:
* Subcomisia de proiecte şi surse de finanţare
* Subcomisia ptr. Matching Grant-uri

7b. Comisiile vor fi formate din preşedintele de co-misie şi cel puţin 3 membrii.

7c. Comisiile/subcomisiile funcţionează în cadrul unei anumite direcţii de acţiune, aşa cum se stipulează în Regulamentul clubului sau în sarcinile suplimentare stabilite de către Preşedintele clubului sau de către Comitetul de Directori .

7d. Comisiile/subcomisiile nu vor întreprinde nici un fel de acţiune până ce nu se va întocmi un raport care va fi supus spre aprobare Comitetului de Directori.

7e. Preşedintele Clubului se va asigura cã preşedin-ţii de comisie vor coordona activitatea Comisiilor respective.

7f. Preşedintele Clubului va încuraja comitetele să îi atragă în diversele acţiuni pe rotarienii ce nu au fost repartizaţi unor comisii.

7g. Comisiile vor stabili la începutul fiecãrui an Rotarian:

a). Ce îşi propune clubul pentru noul anul Rotarian;

b). Cum se pot implica noii membri ai clubului;

c). Dacã sunt programe sau proiecte din  anul ante-rior neterminate şi care necesitã a fi reanalizate;

d). Dacã este necesar ca unele comisii sã-şi coordo-neze activitatea.

Articolul 8 Acţiunile Comisiilor Clubului

8a. Comisia ptr. Acţiuni Interne. Îşi asumă respon-sabilitatea pentru toate acţiunile interne.Prin preşe-dintele Comisiei supraveghează şi coordonează ac-tivitatea subcomisiilor stabilite să se ocupe de anumite faze ale acţiunilor interne.

8a.1. Rolul Subcomisiei de creştere a prezenţei

8a.2. Rolul Subcomisiei de clasificare,primiri şi dezvoltare numericã

8a.3. Rolul Subcomisiei pentru crearea şi menţi-nerea cluburilot ROTARACT şi INTERACT

8a.4. Rolul Subcomisiei ptr. programe de activitãţi şi protocol

8a.5. Rolul Subcomisiei de legătură cu mass-me dia,informare rotarianã, Buletinul clubului şi paginã Internet

8b. Comisia ptr. Actiuni de Interes Public şi Pro-fesional. Îşi asumă responsabilitatea pentru toate ac ţiunile de interes public şi profesional.Prin preşe-dintele Comisiei supraveghează şi coordonează ac-tivitatea subcomisiilor stabilite să se ocupe de anumite faze ale acestor acţiuni.

8b.1.Rolul Subcomisiei de dezvoltare umană şi de dezvoltare comunitară & protecţia mediului

8b.2 Rolul Subcomisiei pentru parteneriat şi pro-movarea acţiunilor pe linie profesională şi sensibi-lizare profesională

8c. Comisia ptr. Acţiuni Internaţionale. Îşi asumă responsabilitatea pentru toate acţiunile internaţiona- le.Prin preşedintele Comisiei supraveghează şi co-ordonează activitatea subcomisiilor stabilite să se ocupe de anumite faze ale acţiunilor internaţionale.

8c.1. Rolul Subcomisiei ptr. proiecte internaţio-nale privind tineretul

8c.2. Rolul Subcomisiei ptr. Fundaţia Rotary şi programul PolioPlus

8c.3. Rolul Subcomisiei ptr. acţiuni de interes pu-blic internaţional

8d. Comisia ptr. Proiecte şi Matching Grant. Îşi asu mă responsabilitatea de înregistrare şi selectare a propunerilor de proiecte,propune căi de asigurare şi creştere a fondurilor ptr. acestea,propune şi urmă-

reşte colaborarea cu cluburi externe pe aceste teme.

8d.1. Rolul Subcomisiei de proiecte şi surse de finanţare

8d.2. Rolul Subcomisiei ptr. Matching Grant

Articolul 9 Permiterea Absenţei

9.a În baza unei cereri,bine motivate,către Comitetul de Directori,permiterea absenţei poate fi acordată scuzând respectivul membru de la prezenţa la întrunirile clubului pentru o perioadă determinată.

Articolul 10 Finanţe

10.a Cu ocazia primei şedinţe a Comitetului de Di-rectori se va elabora un plan de buget pentru a putea asigura fiecãrei comisii sau activitati un fond de rul-ment corespunzãtor.

10.b Trezorierul va trebui să depună toate fondurile clubului într-o bancă numită de Comitet.

10.c Plăţile din fondurile clubului  se vor efectua pe bază de documente justificative semnate de către Preşedinte / Vicepreşedinte şi Trezorier.

10.d Fiecare cheltuială care nu a fost prevăzută în buget,sau,poate,căreia i s-a alocat o sumă insufici-entă, indiferent de gradul de urgenţă, trebuie să fie aprobată în cadrul Comitetului.

Articolul 11 Primirea de noi membrii

11a. Numele potenţialului membru, propus a fi membru activ sau onorific,va fi trimis Comitetului, în scris, prin Secretarul Clubului.Propunerea este păstrată confidenţial.

Comitetul se va asigura,prin subcomisia de primiri, că propunerea respectă cerinţele de clasificare şi de a fi membru al Clubului, conform Statutului.

Comitetul clubului va aproba sau dezaproba,în baza avizului subcomisiei de primiri,propunerea în curs de maxim 15 zile de la primirea acesteia şi va noti-fica cãtre cei care au făcut propunerea, prin secreta-rul clubului,decizia sa.

Dacă decizia Comitetului este favorabilă, potenţia-lul membru va fi informat despre scopul ROTARY şi despre drepturile şi responsabilităţile ce decurg din calitatea de membru al Clubului ROTARY.Du-pă aceasta, i se va solicita potenţialului membru să semneze o cerere de admitere în  Club şi permisiu-nea sa,dacă este propus ca membru activ,ca sã fie dată public membrilor Clubului numele şi clasifica-rea propusă.

Dacã nu există nici o obiecţiune scrisă din partea unui membru al Clubului (excepteazã membri de onoare),în urmãtoarele 7 zile de când a fost fãcutã publicã intentia de admitere, aceastã persoanã, dupã plata taxei de admitere în Club şi în avans a cotiza- ţiei pe 6 luni ,este considerată membru activ ales al Clubului.

Dacă însă o asemenea obiecţiune este dată Comite-tului,aceasta se va supune la vot în şedinţa imediat următoare.Dacă obiecţiunea este votată împotrivă,a-ceastă persoană,dupã plata taxei de admitere în club şi în avans a cotizaţiei pe 6 luni, este considerată membru activ ales al Clubului.

După alegere,preşedintele clubului va organiza pri-mirea noului membru, secretarul îi va înmâna legi-timaţia de membru si va raporta la ROTARY Inter national,noul membru.

11b. Subcomisia care se ocupã cu informatia Rotary, îi va pune la dispoziţie noului membru literatura spe cifică care să-l ajute a se integra în Club.

11c. Propunerile sunt considerate valabile dacã sunt fãcute de doi membrii activi ai Clubului,care accep-tã sã devinã sponsori garanţi ai persoanei propuse. Garantarea moralã şi materialã se face pentru o pe-rioadã de un an de zile.

11d. Membrii activi nu pot propune mai mult de 4 persoane în decursul unui an rotarian,dar este obli-gatoriu ca fiecare membru activ să propună cel pu-ţin o persoană pentru acceptarea în club.

Articolul 12 Rezoluţii

12a. Nici o rezoluţie sau moţiune care implicã o o-bligaţie  a clubului nu va fi luată în considerare fără o validare prealabilă a Comitetului.

12b. O asemenea rezoluţie sau moţiune,dacă este propusă într-o întrunire a Clubului, se va transmite, fără discuţii,aprobării Comitetului.

Articolul 13 Programul Clubului

13a. Calendarul anului Rotarian reprezintă un cadru natural pentru activitatea de programare,inclusiv de introducere a noii tematici a Organizaţiei ROTARY International, odatã cu debutul noului mandat.

13b. Întrunirile săptămânale curente trebuie să aibă o ordine de zi,păstrându-se însă şi o rezervă de timp pentru anumite comunicări,vreun alt program sau pentru discuţii libere între membrii clubului.

13c.Întrunirile vor urmãri, în principiu, urmãtoarele etape:

1. Discuţii libere între membri;
2. Deschidere;
3. Timp alocat Preşedintelui;

* Prezentarea oaspeţilor;
* Probleme interne ale Clubului (doar când este necesar,şi se recomandă a fi reduse la minim);
* Noi membri;
* Felicitări;
* Aniversări;
* Onoruri;
* Informaţii ROTARY;
* Anunţuri;
* Probleme speciale.

IV.       Program-Conferenţiar temă

V.       Închiderea întrunirii

Articolul 14 Amendarea şi Gestionarea Regulamentului

14a. Acest Regulament poate fi amendat în cadrul oricărei şedinţe săptămânale a clubului,care întruneş te quorumul de prezenţă,cu 2/3 din voturile celor prezenţi.

14b. Notificările privind amendamentele propuse vor fi trimise prin poştă electronică tuturor mem-brilor clubului cu cel puţin 10 zile înainte de sedinţa în care acestea vor fi discutate.

14c. Nu poate fi făcut nici un amendament la prezen tul Regulament care nu este în armonie cu Statutul Clubului ROTARY, Statutul si Regulamen-tul ROTARY International.

14d. Gestionarea Regulamentului intră în atribuţiile preşedintelui Comisiei ptr. Acţiuni Interne.

Articolul 15 Anexele Anuale la Regulament

15a. Anexa nr.1 cuprinde calendarul anului rotarian cu activităţile obligatorii:

* Ianuarie

– Luna de Sensibilizare Rotary;

– Preşedintele va efectua analiza semes-trială a activităţilor Comisiilor.

– Întrunirea Semianuală

* Februarie       –  23 februarie Ziua Mondialã a Armoniei si Pãcii;
* Martie             –  Sãptãmâna Mondialã Rotaract;
* Aprilie             –  Luna Publicaţiilor;
* Mai                  –
* Iunie

– Raportul Preşedintelui asupra situaţiei clubului;

– Întrunirea Semianuală;

* Iulie                –
* August           – Luna Primirii de Noi Membri
* Septembrie   – Luna Activităţilor pentru Tineret
* Octomberie   – Luna Acţiunilor pe Linie Profesională
* Noiembrie     – Comitetul de Nominalizări
* Decembrie    – Întrunirea Anuală alegeri

15b. Anexa nr.2 va cuprinde membrii Comitetului nominalizaţi pe funcţii.Ea va actualizată de secreta-rul clubului până la data de 10 iulie ale fiecărui an şi va fi în vigoare pe perioada anului rotarian.

15c. Anexa nr.3 va cuprinde structura comisiilor şi subcomisiilor şi nominalizarea pe funcţiile de preşedinte comisie şi coordonator subcomisie.Anexa nr.3 va fi actualizată de preşedintele clubului pînă la data de 15 iulie.

15d. Anexa nr.4 va cuprinde proiectele majore ale clubului cu derulare pe mai mulţi ani rotarieni,con-tinuate din anul precedent sau cu începere în anul în curs.În dreptul fiecărui proiect vor fi trecuţi rotarie-nii responsabili ai proiectului.Anexa nr.4 va fi actu-alizată până la data de 30 iulie de preşedintele în e-xerciţiu.

15e. Anexa nr.5 va cuprinde propunerile Comitetu-lui de Nominalizări şi devine validă după aprobarea în Întrunirea Anuală luna decembrie.Anexa nr.5 es-te responsabilitatea preşedintelui în exerciţiu.

=================================

IMPORTANT: Se poate vizualiza acest raport si in varianta PDF, daca dati click  AICI sau daca copiati urmatorul link in browserul dumneavoastra de Internet:

https://www.rotarybvp.ro/wp-content/uploads/pdf/regulamentul-clubului-rotary.pdf

ATENTIE: Daca nu aveti instalata pe calculatorul d-voastra aplicatia Adobe Acrobat puteti vizualiza raportul in conditii optime dor prin instalarea acestui plugin care este distribuit in mod gratuit de catre Adobe si poate fi descarcat de AICIhttp://get.adobe.com/reader/

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.795 afisari
Publicitate
RAPORT DE ANALIZA Piata Imobiliara

Ce parere ai?